งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์ สารพันธ์ศึกษา

วันที่ 14-15 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์ สารพันธ์ศึกษา โดยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ