การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567 ในการติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ