โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker"

     วันที่ 24 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker ซึ่งเป็นการจำลองระบบ Server & Application ทดลองนำ application ขึ้นจริง ตั้งแต่ command พื้นฐานของ Docker , การติดตั้ง , การสร้างและตั้งค่า Container , การบริหารจัดการ Docker Image , การตั้งค่า Docker Networking , Docker Volume และการสร้างผ่าน Docker Compose และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     วิทยากรโดย นายชลธิศ โพธิประภา , นายปัญญา ธีระเสถียร

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th