งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ,การใช้งานฐานข้อมูลวิจัยฯ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-10:30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ,การใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ให้กับนักศึกษา
ณ ห้องประชุมร่มฉัตร
📲📚สามารถยืมออนไลน์ได้ที่
📲📚บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1602
🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ชั้น1อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)