การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการฯจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565 ใน รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้