โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 
     ช่วงเช้า เวลา 09:00 น. อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ,การเขียนบรรณานุกรม ,การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (โปรแกรมอัขรวิสุทธิ์) สาขาวิชาสัมคมศึกษา หมู่เรียนที่ 2/1 จำนวน 14 คน ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    และช่วงบ่าย เวลา 13:30 น. อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ,การเขียนบรรณานุกรม ,การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (โปรแกรมอัขรวิสุทธิ์) สาขาวิชาสัมคมศึกษา หมู่เรียนที่ 2/2 จำนวน 19 คน (อาจารย์ ดร. กันต์กนิษฐ์ ธนัชพรพงศ์)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ComLab2) ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์