โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์แสงส่องฟ้า เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสำนักเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้