ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไลบรารี่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไลบรารี่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ