โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content"

      วันที่ 31 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content ที่สามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์มือถือและในคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากวิธีการใช้งานเบื้องต้น การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Magic Tools , Text &Caption , Sound , Animation รวมถึงพื้นฐานด้านงานตัดต่อที่สำคัญ รูปแบบในการแสดงผล ความละเอียด ความนุ่มนวลในการแสดงผล รวมถึงเทคนิคการตัดต่อฟุตเทจ การแยกเสียง การใส่ลูกเล่นต่างๆ เพิ่มเข้าไปอีกด้วย และได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งาน CapCut อย่างง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอใดๆ มาก่อนเลย โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก Workshop นี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีโอตามโจทย์ที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      วิทยากรโดย นางสาวภคภัทร เพิ่มพูล , นางสาวสมฤทัย กลัดแก้ว
 
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th