ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน

         งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าใช้งาน MCRU VPN
         MCRU VPN คือ บริการเครือข่ายแบบเสมือน ใช้งานจากสถานที่ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยแต่เหมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
         ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้งานระบบการเงินและงบประมาณที่ต้องเข้าผ่าน IP Address ภายในมหาวิทยาลัย หรือ สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

         ดาวน์โหลดเอกสาร : การใช้งาน MCRU VPN
         ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN แบบละเอียด : คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม-Forti-VPN-MCRU

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : http://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : http://maintain.mcru.ac.th