โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : สกุลเงินดิจิทัล, การป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการใช้งานทางเทคโนโลยี"

      วันที่ 17 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : สกุลเงินดิจิทัล, การป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการใช้งานทางเทคโนโลยี" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเงินดิจิตอล/คลิปโตคอเรนซี่/การเทรด การลงทุน รู้เท่าทันกระบวนการป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอาชญกรรมทางการเงิน เช่น การโกงโดยตรง , แชร์ลูกโซ่ , Phishing Scams , ขโมยผ่านการติดตั้ง Malware และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
      วิทยากรโดย นายชาญวิทย์ ดวงบุผา , นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th