⧜⧜ อำนาจหน้าที่การบริหาร ⧜⧜

 

อำนาจหน้าที่
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานของสำนักฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม จัดระบบ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย บริการความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย และบริการความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. พัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
  4. พัฒนาคุณภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมความรู้ในยุคดิจิทัล
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  7. ทำหน้าที่ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  ตามเอกสารแนบ รายละเอียด