สำนักวิทยบริการฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี