โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio"

วันที่ 5 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google Looker Studio การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก Google Looker studio การสร้าง Dashboard สำหรับการนำเสนอสารสนเทศ และมีการฝึกปฏิบัติการสร้าง Data Visualization จากสารสนเทศของหน่วยงาน การฝึกปฏิบัติการสร้าง Data Visualization ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการนำ Data Visualization ไปใช้ประโยชน์จากงานต่างๆ

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ , อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th