ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการทำ Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ให้ทันสมัยต่อยุคดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอรูปแบบออนไลน์ในแบบ Live ทาง Facebook, You tube และเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภาสกร ศรีสุวรรณ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มากมายในการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์