ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไลบรารี่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไลบรารี่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้พาเยี่ยมชม การบริการของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนของการบริการต่าง ๆ เช่น ห้องอบรม Training งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล