โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

     วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักวิทยาลัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 6 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ,การใช้งานฐานข้อมูล E-book ,การใช้งานฐานข้อมูล bookdoes สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์