งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รวม 35 ท่าน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษา เช่น การศึกษาหาความรู้ในสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีความสําคัญต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมทักษะในด้านการเรียนรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมทักษะในด้านการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน และตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนสายอาชีพควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้ นายกฤษณะ ชนประเสริฐ ตําแหน่ง ครู หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ประสานงาน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : http://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : http://maintain.mcru.ac.th