รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี” ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย