โครงการอบรมหลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้งาน Chat GPT และ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน"

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้งาน Chat GPT และ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ Chat GPT และ AI ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้

วิทยากรโดย นายชาญวิทย์ ดวงบุผา , นายอนุวัฒน์ จำปาเกตุ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th