โครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ : ชุมชนดิจิทัล (digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนในชุมชนที่มุ่งสู่การเป็นชุมชนดิจิทัล

วิทยากรโดย ผศ. วิลัยพร ไชยสิทธิ์ , อาจารย์ ดร. สถาพร จะนุ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th