การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี เป็นประธานเปิดการประชุม