แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2565”

                    ⭕️ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มี.ค.2564
                    ⭕️
วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2565
                    ⭕️
วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (ฉบับพิเศษ)
                    ⭕️ วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2565
                    ⭕️
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ม.ค. – มิ.ย. 2565

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2565” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)