ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565