ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่เป็น(ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมัครเข้าเป็นสมาชิกหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยที่ 1 จำนวน 40 คน หากนักเรียนสนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่ ครูพัฐจักร พร้าวไธสง และครูวรพงค์ สุขไสว