ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564

                    ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  รอบ 2 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                       - จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร   จำนวน   รวม  65  คน

                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการรับและจำนวนที่รับ
                       - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      จำนวน 2 คน
                       - แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ      จำนวน 25 คน
                       - แผนการเรียน(พิเศษ)วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)     จำนวน 20 คน

                    1.  ระยะเวลาการรับสมัคร
                    นักเรียนสมัครด้วยตนเอง (นักเรียน - แต่งกายด้วยชุดนักเรียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 เมษายน 2564 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    2.  สถานที่สอบถามข้อมูล
                    2.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 06-2320-2600 หรือ 032-720536 ถึง 39 ต่อ 0  
                    2.2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th  หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    3. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
                    3.1  นักเรียนที่สมัครสอบ จะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้นำบัตรประจำตัวเข้าสอบ และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
                    3.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
                    3.3  กำหนดการสอบคัดเลือก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.

                    4.  การประกาศผลการคัดเลือก
                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียงลำดับตัวอักษรในภาษาไทย ภายในวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 (ปิดประกาศ ณ โรงเรียนสาธิตฯ) หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th  เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
  สมัครทางออนไลน์