วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (คาบอัตลักษณ์สาธิตฯ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มที่ 1) ได้จัดกิจกรรมพูดอภิปราย ในประเด็น “ปัญหาการใช้ห้องน้ำของโรงเรียน” การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในสัปดาห์หน้าพบกับการอภิปรายในประเด็น “ปัญหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสื่อในห้องเรียน” กับกลุ่มที่ 2