แจ้งการลงทะเบียน รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564