ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

                      จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ จังหวัดราชบุรี พบว่ามีจํานวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง มีนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามข้อ ดด ตามข้อบังคับแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงปรับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากแบบ On-Site มาเป็นรูปแบบ Online (ออนไลน์) โดยใช้บนระบบไมโครซอฟต์ทีม (Microsoft Teams) ตามฐานข้อมูลบัญชี รายชื่อของนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
                      ถ้าต้องการติดต่อราชการใด ๆ สามารถติดต่อหมายเลข 0-๓๒๕๑๙๒-๒๘ และเพจ facebook ของโรงเรียน


 ประกาศ ณ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565