วันที่ 9 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการ คสม. ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับ นายธนาทร บันลือเดช และนาวสาวสุพิชชา แสงอรุณ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้รับคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The End International Conference for Students in Science and Innovation ะ ISSI ) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
                    อีกทั้งได้แสดงความยินดีกับนักเรียน และครูที่ปรึกษาโครงงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ( สำหรับเยาวชน ) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) Online โดยมี 2 ผลงานของนายปวริศ พงษ์เทศ และนายรัตนกร ชุ่มภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ถือเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้นำนักเรียนทั้ง 4 คน มารับเงิน และกล่าวขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการ คสม. ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนนำความรู้ไปทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 
ขอบคุณเครดิตข่าว/ภาพ พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี