วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรม“ปฏิบัติการเคมี​การทำลิปกลอส organic” , กิจกรรม “ปฏิบัติการเคมี​ การจำแนกประเภทสารอินทรีย์โดยการทดสอบหมู่ฟังก์ชัน , กิจกรรม “ปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน์เเละการย้อมสีแบคทีเรียเเบบแกรม” , กิจกรรม “อบรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยฟิสิกส์สัประยุทธ์”  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี