ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:30 – 16:20 น. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุม Lab ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีสมาชิกชุมชุม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 21 คน และครูที่ปรึกษาชุมนุม คือ นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร  โดยกิจกรรมชุมนุมนี้ เป้าหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการต่างๆ โดยเน้นปฏิบัติการทางชีววิทยาเป็นหลักและเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านชีววิทยา จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก นำโดย ผศ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ในกิจกรรมชุมนุม Lab ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1303 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง