วันที่ 18 เมษายน 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะครูเพื่อเตรียมปฐมนิเทศนักเรียนและจัดวอร์คแรลลี่กับผู้ปกครองสานความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนฯ และสนับสนุนกองทุนโรงเรียนสาธิตฯ และเตรียมความพร้อมการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ในวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566