ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง