✥ บริการของสำนักฯ

   ⦿ งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ
     ⦿ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
 
บริการยืมต่อ
ออนไลน์
 
 
 หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
  
  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักฯ
 ฐานข้อมูล
ออนไลน์
   
   Microsoft
Office 365
for Education
  
 Google
Workspace
for Education
 
 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์(Licensed Software)OS/MS Office   บัญชีผู้เข้าใช้งาน
  
  
  
 
 สืบค้นข้อมูล
ห้องสมุด
 
 สมัครสมาชิก
ห้องสมุดออนไลน์
 
 
  บริการช่วย
การค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
  
 บริการช่วย
การค้นคว้าบทความฯ ออนไลน์
 
   ระบบสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์
    
 
 บริการซ่อมคอมพิวเตอร์/ระบบงานสารสนเทศ(ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์)  บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายฯ(ซ่อม/ตรวจสอบ/ปรับปรุง)  ขอดำเนินการผู้ใช้ (อินเทอร์เน็ต/โดเมน/เว็บไซต์/อีเมล/ระบบสารสนเทศ)
       
 GALE E-BOOK
 
  
 
 ฐานข้อมูลท้องถิ่น   e-chayaratchaphuri
  
  
 ฐานข้อมูล
BOOKDOSE
PATH E-Library
  
     แจ้งดำเนินการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมฯ(แก้ปัญหา/ติดตั้ง/จัดเตรียม)  บริการจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุมออนไลน์  ระบบแจ้งปัญหา
การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


 

  

  1. ข่าวสารสำนักวิทยบริการฯ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าวสอบทักษะคอมพิวเตอร์
  5. จดหมายข่าว
  1. แนะนำทรัพยาการสารสนเทศ
  2. หนังสือน่าอ่าน
  3. วารสารใหม่
  4. ดรรชนีวาสาร

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และบำ…

Hits:189 กิจกรรมสำนักฯ

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกี…

Hits:188 กิจกรรมสำนักฯ

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเร…

Hits:207 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเร…

Hits:211 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเร…

Hits:207 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเร…

Hits:230 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเร…

Hits:210 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ กองตูม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียน…

Hits:274 กิจกรรมสำนักฯ

         วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2567

Hits:274 กิจกรรมสำนักฯ

          วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรี…

Hits:299 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายง…

Hits:311 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียน…

Hits:310 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดสันติการาม...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที…

Hits:408 กิจกรรมสำนักฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567

Hits:384 กิจกรรมสำนักฯ

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567

Hits:583 กิจกรรมสำนักฯ

          วันที่ 4 เมษายน 2567  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

Hits:671 กิจกรรมสำนักฯ

     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

Hits:680 กิจกรรมสำนักฯ

     วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:654 กิจกรรมสำนักฯ

        วันที่ 13 มีนาคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:694 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 6 มีนาคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567

Hits:730 กิจกรรมสำนักฯ

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:712 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:747 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์ส…

Hits:728 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่…

Hits:733 กิจกรรมสำนักฯ

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อยเ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

Hits:685 กิจกรรมสำนักฯ

      วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:700 กิจกรรมสำนักฯ

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:730 กิจกรรมสำนักฯ

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567

Hits:761 กิจกรรมสำนักฯ

          วันที่ 31 มกราคม 2567  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.ดาราวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

Hits:773 กิจกรรมสำนักฯ

     วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567  งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:796 กิจกรรมสำนักฯ

      วันที่ 31 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:778 กิจกรรมสำนักฯ

     วันที่ 24 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ก…

Hits:824 กิจกรรมสำนักฯ

     วันที่ 18-19 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:815 กิจกรรมสำนักฯ

      วันที่ 17 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

Hits:864 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล •...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ก…

Hits:890 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 10 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ก…

Hits:894 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 5 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที…

Hits:878 กิจกรรมสำนักฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2566...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนั…

Hits:896 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี…

Hits:942 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการ…

Hits:869 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2023

Hits:859 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ หรือ กิจกรรม ARIT...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี :…

Hits:961 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้าง Chat bot สำหรับเ…

Hits:837 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาส…

Hits:877 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการเว็บไซ…

Hits:851 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแ…

Hits:915 กิจกรรมสำนักฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโ…

Hits:885 กิจกรรมสำนักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเ…

Hits:901 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์ส…

Hits:1058 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์...

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริ…

Hits:1439 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ…

Hits:1159 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะด…

Hits:1040 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โ…

Hits:1036 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้ง…

Hits:1113 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค…

Hits:1167 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) …

Hits:1195 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 | เวลา 09:00-10:30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) …

Hits:1219 กิจกรรมสำนักฯ

ที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน ติดต่อสอบถาม:...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะ…

Hits:1153 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะด…

Hits:1135 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้ง…

Hits:1153 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะ…

Hits:1200 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) …

Hits:1091 กิจกรรมสำนักฯ

ที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน ติดต่อสอบถาม:...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง…

Hits:1176 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน ติดต่อสอบถาม:...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) …

Hits:1188 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-10:30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2566

Hits:1205 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในข…

Hits:1160 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง ก…

Hits:1289 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมกา…

Hits:1298 กิจกรรมสำนักฯ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา…

Hits:1308 กิจกรรมสำนักฯ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2566

Hits:1341 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางว…

Hits:1394 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงกา…

Hits:1203 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้…

Hits:1975 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจ…

Hits:1311 กิจกรรมสำนักฯ

26 เมษายน 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่ได้รับมอบหมายจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย บัดนี้ได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และวันนี้ได้จัดอบรมในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้ง…

Hits:1248 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราช…

Hits:1526 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (P…

Hits:1550 กิจกรรมสำนักฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศในหัวข้อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 22 มีนาคม 2566...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการ…

Hits:1517 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566

Hits:1457 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เ…

Hits:1495 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการ…

Hits:1432 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบ…

Hits:1514 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:1439 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบ…

Hits:1399 กิจกรรมสำนักฯ

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566

Hits:1409 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชมนาด...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:1285 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:4507 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:4527 กิจกรรมสำนักฯ

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:4499 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2565

Hits:4463 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2565 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าให้คำ…

Hits:4784 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 20 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมเร…

Hits:4528 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รอบเช้า เวลา 9.00-12.00...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าให้คำ…

Hits:4574 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 16 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าให้คำ…

Hits:4553 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 15 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย...

อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรร…

Hits:4490 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 14-15 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข…

Hits:4553 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเปิดมุมมอ…

Hits:4833 กิจกรรมสำนักฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2565

Hits:4533 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2565  ณ...

อ่านเพิ่มเติม

งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดการสอบทัก…

Hits:4561 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2565

Hits:4528 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2565  ณ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ…

Hits:4490 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2565 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุท…

Hits:4622 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ณ โรงแรมเอเชียพัทยา...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2565

Hits:4588 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ...

อ่านเพิ่มเติม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงกา…

Hits:4819 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเ…

Hits:4871 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วม"กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า…

Hits:4813 กิจกรรมสำนักฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2565

Hits:4724 กิจกรรมสำนักฯ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด…

Hits:4746 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมพิจารณา (ร่าง)...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกา…

Hits:4881 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเ…

Hits:4713 กิจกรรมสำนักฯ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2565 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร…

Hits:4666 กิจกรรมสำนักฯ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทยในกิจกรรม "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565

Hits:4873 กิจกรรมสำนักฯ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการฯจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณห…

Hits:3686 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแ…

Hits:4794 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการป…

Hits:4671 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565

Hits:3395 กิจกรรมสำนักฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบ…

Hits:3541 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร การใช้โปรแกรม...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือเ…

Hits:3742 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือเก่าออกจากระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ณ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565

Hits:3475 กิจกรรมสำนักฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

Hits:5144 กิจกรรมสำนักฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรี…

Hits:4808 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 20-21 มกราคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรี…

Hits:4946 กิจกรรมสำนักฯ

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564

Hits:5178 กิจกรรมสำนักฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564

Hits:5053 กิจกรรมสำนักฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า เป็นประธานเปิดการประชุม

✥การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

✥แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

✥งดให้งดรับของขวัญ No Gift Policy

EDS for MUBAN CHOM BUNG RAJABHAT UNIVERSITY
Search

✥บทความใหม่ล่าสุด 10 อันดับ

✥แนะนำ สำนักวิทยบริการฯ

✥PLC Line Chatbot การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท

✥PLC การติดตั้ง WINDOWS 11 ผ่าน USB FLASH DRIVE

✥Facebook หน่วยงาน

■ งานบริหารงานทั่วไป ■ งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ■ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ■ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
aritoffice@mcru.ac.th - arit@mcru.ac.th arit@mcru.ac.th
0-3272-0536-9 ต่อ 1600 • งานฐานข้อมูลออนไลน์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
  0-3272-0536-9 ต่อ 1610 • งานบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  
  • งานวารสารสิ่งพิมพ์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1203-4  
  0-3272-0536-9 ต่อ 1601 • งานบริการเครือข่ายฯ  
  • งานบริการยืม-คืน หนังสือ 0-3272-0536-9 ต่อ 1201  
  0-3272-0536-9 ต่อ 1602    
  • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    
  0-3272-0536-9 ต่อ 1605-6,1608