ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียน ม.1-6) ดังนี้

        ชุมนุม Extensive reading (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6/2)  ลงทะเบียน
        ชุมนุม TCAS66 (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมฟุตบอล (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมบอร์ดเกม (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมดนตรี (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมดาราศาสตร์ (เต็มแล้ว/นักเรียนที่มีชื่อลำดับที่ 26 เป็นต้นไป เลือกชุมนุมอื่น ตรวจสอบรายชื่อตาม link ลงทะเบียน)  ลงทะเบียน
        ชุมนุม Lab(เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมมวยไทย (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุม E-Sport (เต็มแล้ว/นักเรียนที่มีชื่อลำดับที่ 26 เป็นต้นไป เลือกชุมนุมอื่น ตรวจสอบรายชื่อตาม link ลงทะเบียน)  ลงทะเบียน
        ชุมนุม Cooking for business (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุม Basketball (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน
        ชุมนุมฟุตซอล (เต็มแล้ว)  ลงทะเบียน

        ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. (ผู้เสนอชื่อจัดตั้งชุมนุมต้องลงทะเบียนเลือกชุมนุมตามปกติ)
        ประกาศผลการลงทะเบียนชุมนุมวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
        หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกชุมนุมตามวันและเวลาที่กำหนดจะถูกสุ่มชื่อเข้าร่วมในชุมนุมที่ยังสามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ (เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)