โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรุดา ปัญจพรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 800 บาท ในกิจรรมการประกวดออกแบบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย ใช้หลักธรรมกับเพศศึกษา" นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล popular vote รับทุนการศึกษาเพิ่มอีก 300 บาท รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล โดยมีคุณครูชญาชัช ใจมั่น ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรม