กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความใส่ใจและเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงในขณะเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้านำอย่างสร้างสรรค์ มีจิตวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                    ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีรายวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย มีวิทยาศาสตร์ 2 แผนการเรียน ได้แก่
                    1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
                    2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
                    โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถนอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน และมีห้องปฏิบัติการ ดังนี้
                    1. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนทุกหน่วยการเรียนรู้
                    2. ห้องปฏิบัติการเคมี
                    3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา มีกล้องจุลทรรศน์ที่มีมาตรฐาน สำหรับศึกษาสิ่งมีชีวิต ในรายวิชาชีววิทยาและเพียงพอต่อผู้เรียน
                    4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อผู้เรียน
                    5. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ สำหรับฝึกปฏิบัติในรายวิชาการงานอาชีพ
                    6. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย
                    โดยห้องปฏิบัติการที่กล่าวมานี้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า ทดลอง และการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ซึ่งล้วนแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกๆปี เพื่อฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่และค้นหาความถนัดของตนเองและก้าวสู่อาชีพในอนาคต