การเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน มีช่วงเวลาให้นักเรียนปรึกษานอกเวลาเรียน โดยมุ่งเน้นมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาการ สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการทำงานอย่างร่วมมือ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้