การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเปิดผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้ค้นหาและพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองดีและสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข อาทิ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการพิพากษาคดีศาลเยาวชนฯจังหวัดราชบุรี การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา(โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และกิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษา เป็นต้น