วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกกรมในรายวิชาชีววิทยา 3 โดยใช้เทคนิค cross section ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้ทำปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ จะมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อแตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้นดังนี้

                1. epidermis
                2. cortex
                3. Stele
                    3.1 vascular bundle
                    3.2 pith