วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมดำเนินโครงการของคณะกรรมการนักเรียน การประชุมสรุปผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี