ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565