ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 

                   ตามที่โรงเรียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ .. 2565 ในการดําเนินการในหมวด ต่าง เพื่อให้การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ดังนี้


 ประกาศ ณ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด