ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                      จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ จังหวัดราชบุรี พบว่ามีจํานวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง มีนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๑ ตามข้อบังคับแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงปรับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการสอบของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังต่อไปนี้


 ประกาศ ณ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565