ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

                      จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ จังหวัดราชบุรี พบว่ามีจํานวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน ประกอบกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามข้อ 11 ตามข้อบังคับแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 จึงดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการสอบปลายภาคดังนี้


 ประกาศ ณ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565