ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
~ รอบโควตา
 

                ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 รอบโควตา โดยการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  ระบบรับสมัครออนไลน์ (รอบโควตา)