วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 30,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง