กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมในโครงการ “ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม สู่ผู้นำยุค 4.0”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม เป็นบุคคลที่คิดเป็น มีเหตุผล ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาสนสถานวัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี