ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม (นักเรียน ม.1-6) ให้นักเรียนที่ประสงค์ขอจัดตั้งกิจรรมชุมนุม กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องเพื่อขอจัดตั้งชุมนุมได้ที่ แบบฟอร์มการลงทะเบียนขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
        ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อขอจัดตั้งชุมนุมวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมชุมนุมระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2565 (แจ้ง link ภายหลัง)